Gong Linna
Chinese Folksongs
Release date:
Beautiful Chinese folksongs sung by Gong Linna, one of the most outstanding Chinese vocalists today. Presented in many different regional styles and a variety of accompaniments on traditional Chinese instruments, dizi, xiao (flutes), yangqin (dulcimer), suona (oboe), sheng (mouth-blown organ) as well as Western violins, cellos and zither. Information about each of the songs in four languages.
Select
Price
Chinese Folksongs (CD)
$ 13.95
Zou Xikou
Molihua (Jiangsu)
Wu Geng Yue
Taohua hong Xinghua bai
Fang Fengzhang
Pangxie Ge
Pan Ge
Xixi Lazi
Bai Ge Gan Chang
Haohua hong
Diudiutong
Molihua (Hebei)
Xiu Hebao
Xiao Biaomei
Shangqu Gaoshan Wanpingchuan
Galaohan
Huanghe Chuan Fu Qu
Wu Ge Fang Yang
Yang Liu Qing
Baoleng Diao
Fengyang Huagu
Hua Fei Hua