Badma Khanda Ensemble
Mongolian Music from Buryatia
Release date:
Traditional songs, sung in Buryat, an ancient Mongolian language, and instrumental pieces from Buryatia (South-eastern Siberia, eastern shore of Lake Baikal), played on traditional Mongolian instruments (horse-head fiddle, swan-neck lute, dulcimer, throat singing...).
Select
Price
Mongolian Music from Buryatia (CD)
$ 13.95
Ulirenge
Yokhor khorovod
Aga, rodina moya
Rodnaya
Romance
Riysi igri
Pesnja zamuzhyestvye Bal'zhin Khatan
U podnozhiya gor
Nain-navaa
Melodiya
Knut s sandalovoiy rukoyatyu
Privyetstvennaya pesnja
Veter shumyel
Khod skakuna
Svadyebnaya
Shutochnaya pesnja
Melodiya iz filma Tchingiz-khan
Retska moya Tsagatuiy
Gnedoy stryezhyenniy
No smiryennom mayom syerom kanye
Vryemyena goda