Ayako Hotta-Lister
The Japanese Koto
Release date:
Exquisite and enchanting Japanese koto music presented by Ayako Hotta-Lister. The pieces are by Yatsuhashi Kengyo (1614–1685),Michio Miyagi (1884–1956), Rentaro Taki (1879–1903) and Mitsuzaki Kengyo (Edo Era 17th–19 th c.) Information about the artist, instrument, composers and the pieces in English and German.
Select
Price
The Japanese Koto (CD)
$ 13.95
Midare
London No Yoru No Ame
Chidori No Kyoku
Sarashifu Tegoto
Keshi No Hana
Furin
Kojo No Tsuki Hensokyoku
Maritsuki
Akikaze No Kyoku